gototopgototop

webmail

Thursday, August 11, 2022
Oglasi

Otvoreni konkursi i oglasiJavni oglas - Prodaja nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije k.č. 1654-6 k.č.1655-6

javni-oglas

JAVNI OGLAS

Prodaja nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Predmet prodaje

RMU Breza d.o.o. Breza kao vlasnik, raspisuje javni oglas za prodaju nekretnine označene kao k.č. broj 1654/6 zvana Kamenjača-njiva 4.klase površine 675 m2 i nekretnine označene kao k.č.1655/6 zvana Kamenjača-njiva 4.klase, površine 378 m2 K.O. Mahala, ukupna površina
obje nekretnine iznosi 1.053 m2, upisane u zk.ul. broj 389 K.O. Mahala i upisane u posjedovni list br. 289.
Prodaja se vrši putem javnog nadmetanja -licitacije.

 

Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena nekretnine po kojoj se vrši javno nadmetanje - licitacija, utvrđena je na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka Salkić Ejuba dipl.ing. arh. i iznosi 31.590,00 KM.

 

Način polaganja kapare

Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije zainteresovana lica dužna su na račun RMU Breza d.o.o. Breza položiti kaparu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene i to iznos od 3.159,00 KM.
Broj računa na koji se uplaćuje kapara je 101-104-00739003-09 otvoren kod Privredne banke Sarajevo.

 

Preuzmi tekst oglasa:

Preuzmi

PDF button

 

 

 
 


Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube