gototopgototop

webmail

Thursday, September 24, 2020

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-381-19 Odluka o ponistenju - Aksijalni rudarski cijevni ventilatori.pdf

pdf.png
Uploaded:
16.01.19
Modified:
16.01.19
File Size:
93 KB
Downloads:
566
Version
1.0

Poništava se Otvoreni postupak nabavke za dostavu ponuda broj 01-OPK-14739/18 od 06.12.2018.g., evidencijski broj na Portalu javnih nabavki broj 165-1-1-705-3-127 /18, koji se odnosi na nabavku roba „Aksijalni rudarski cijevni ventilatori" iz razloga što jedna ponuda koja je prihvatljiva, premašuje procijenjenu vrijednost nabavke, odnosno ne ispunjava ekonomske uslove Ugovornog organa, zbog čega ne može biti predmetom vrednovanja ponuda prema kriteriju "najniža cijena".

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube