gototopgototop

webmail

Thursday, September 24, 2020

Odluke o poništenju

File: 01-OPK-5523-19 Odluka o ponsitenju postupka - Hidraulicna crijeva i prikljucci prema specifikaciji br 3197-19.pdf

pdf.png
Uploaded:
09.05.19
Modified:
09.05.19
File Size:
103 KB
Downloads:
502
Version
1.0

Otvoreni postupak za dostavu ponuda objavljenom dana 12.03.2019. godine na Portalu javnih nabavki broj: 165-1-1-147-3-28/19 za nabavku roba: Hidraulična crijeva i priključci prema specifikaciji se poništava. Odluka o poništenju postupka nabavke br.01-OPK-5523/19 od 08.05.2019. godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo  Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube