gototopgototop

webmail

Tuesday, March 28, 2023

Otvoreni konkursi i oglasi.

Files:

 • pdf.png

  01-OPK-3493-23 JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos neodredeno vrijeme.pdf

  Uploaded:
  27.03.23

  Broj: 01-OPK-3493-23

  Datum: 27.03.2023.

  JAVNI OGLAS

  za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  Oglašava se prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u RMU „Breza" d.o.o. Breza, na radnim mjestima kako slijedi:

   

  1. Diplomirani inženjer rudarstva, na radno mjesto Upravnik smjene, pogon „Sretno i Kamenice" - 1 izvršilac

   

  Kratak opis poslova:

  - Upravnik smjene je dužan najmanje tri puta sedmično, a po potrebi i više puta vršiti obilazak i pregled svih otkopnih i pripremnih radilišta i pogona za preradu uglja, posebno kontrolišući pravilnost izvođenja rudarskih radova i usklađenost sa projektnom dokumentacijom i tehničkim upustvima.

  - Obavezno prisustvuje raportima na početku i kraju rada smjene.

  - Prati da se tehnološki proces u toku smjene obavlja po operativnom planu i naređenjima.

  - Vrši kontrolu da li se radovi izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom i izdatim tehničkim uputstvima uz primjenu propisanih mjera zaštite na radu.

  - Naređuje i kontroliše da radilišta budu propisno i prema specifičnim prilikama osigurana i da uređaji, naprave i ostala sredstva budu u ispravnom stanju.

  - U toku smjene najmanje jedanput obilazi sva radilišta

  - Pažljivo pregleda mjesta sa povečanom opasnosti od požara, eksplozije, provale vode i sl.

  - Upućuje radnike da svoje poslove vrše na siguran način i da se na radu pridržavaju propisanih mjera zaštite.

  - Na osnovu uvida u stanje i ličnog zapažanja kod obilaska jame, predlaže Tehničkom rukovodiocu izmjene i dopune načina rada u pojedinim fazama tehnološkog procesa.

  - Obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi rukovodilac sektora ili tehnički rukovodilac.

  - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla.

  - Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu sektora rudarskih poslova, rukovodiocu službe za proizvodnju i tehničkom rukovodiocu.

   

  Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  - Diplomirani inženjer rudarstva, odnosno bachelor inžinjer rudarstva sa ostvarenih 240 ECTS bodova, sa završenim prvim ciklusom studija u trajanju od 4 godine;

  - Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima Upravnik smjene ( minimalno 4 godine)

  - Položen pripravnički ispit za navedeno radno mjesto;

  - Položen stručni ispit za vršenje poslova tehničkog rukovođenja iz oblasti rudarstva;

  - Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu;

  - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze;

   

  Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  - da je državljanin Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina i

  - da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

   

  Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

  - potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave;

  - kraća biografija;

  - diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom;

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - za radno mjesto pod brojem 1. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u podzemnoj eksploataciji uglja – potvrda poslodavca;

  - Dokaz o položenom pripravničkom ispitu;

  - Dokaz o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova tehničkog rukovođenja iz oblasti rudarstva;

   


   

  2. NK radnik u jami - 24 izvršilaca

   

  Kratak opis poslova:

   - Radi na dopremi repromaterijala.

  - Radi na donošenju jamske građe na radilište.

  - Pomaže u vađenju i postavljanju jamske građe po uputama kopača.

  - Vrši utovar uglja u transportere.

  - Pravi glinene čepove za punjenje minskih bušotina.

  - Vrši razbijanje većih komada uglja, samo kad je transporter isključen.

  - U svom radu dužan je da se pridržava propisanih mjera zaštite na radu, upozorenja, naređenja i uputstava.

  - Dužan je koristiti lična zaštitna sredstva i opremu.

  - O svakoj opasnosti koju primjeti dužan je obavijestiti kopača ili drugo odgovorno lice.

  - Za rad koristi alat: krampa, lopata, testera, čekić.

  - Poslove i radne zadatke dobiva od kopača, palioca mina i nadzornika smjene-rudarskog.

  - Radi na donošenju eksploziva od glavnog magaciona (pomoćnog skaldišta), do priručnih spremišta.

  - U slučaju potrebe obavlja radne zadatke rukovaoca gumenog i grabuljastog transportera pod uslovom da je stručno osposobljen za rukovanje i posjeduje uvjerenje o položenom internom ispitu za rukovanje gumenih i grabuljastih transportera.

  - Povremeno može da obavlja i poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje ima izvršenu obuku i položen ispit za to radno mjesto i položen kontrolni ispit iz oblasti zaštite na radu za to radno mjesto.

  - U slučaju potrebe obavlja i druge radne zadatke u sklopu organizacione jedninice (službi prerade uglja, pilana itd.).

  - Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi poslovođa smjene, palioc mina ili kopač i njima je odgovoran za svoj rad u okviru njegove opšte stručnosti.

  - Radnik je dužan, pored poslova iz opisa radnog mjesta obavljati i druge neophodne poslove, a naročito je obavezan: po potrebi obavljati i poslove niže složenosti, kada od toga zavisi izvršenje određenih procesa ili blagovremeni završetak posla.

  - Po potrebi vrši radne zadatke u sklopu organizacionih jedinica „Sretno i Kamenice", RJ Površinska eksploatacija i RJ Održavanje.

  - Za svoj rad neposredno je odgovoran kopaču na datom radilištu.

   

  Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

  - NK završena osnovna škola

  - Radno iskustvo na poslovima u jamskoj eksploataciji uglja (minimalno 3 godine)

  - Poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu

  - Da nije ranije otpušten zbog učinjene povrede radne obaveze

   

  Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa za sva radna mjesta:

  - da je državljanin Bosne i Hercegovine

  - da je stariji od 18 godina i

  - da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

   

  Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

  - potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, broj telefona i adresa stanovanja podnosioca prijave;

  - kraća biografija;

  - diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom;

  - Uvjerenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 mjeseci) ;

  - za radno mjesto pod brojem 2. dokaz o radnom iskustvu na poslovima u podzemnoj eksploataciji uglja – potvrda poslodavca;

   

  Pored navedene dokumentacije:

  Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, zatim kandidati koji imaju status ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.

  Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerena kod nadležnog organa. Društvo neće vršiti povrat priložene dokumentacije uz prijavu na oglas.

  Neblagovremene, neuredne, nepotpune te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

   

  PODNOŠENJE PRIJAVE

  Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u predviđenom roku od 8 dana, a koji počinje teći prvog dana od posljedne objave, na Protokolu Društva ili putem pošte na adresu poslodavca:

  RMU „Breza" d.o.o. Breza

  Branilaca grada bb

  71370 Breza

  sa naznakom „Prijava na oglas za radno mjesto: ___________________ na neodređeno vrijeme

   

  *Preuzmi tekst oglasa

   

Rezultati 1 - 1 od 1

Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. -  Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, Bosna i Hercegovina

Član koncerna ELEKTROPRIVREDA BiH

ID broj: 4218303300007, PDV broj: 218303300007, T: +387 32 784 300, E: info(@)rmubreza.ba

Pronađite nas na Youtube